REGULAMIN ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNYCH USŁUG TERAPEUTYCZNYCH I KONSULTACJI PRZEZ OŚRODEK TERAPII COGITO

 

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNO-PRAWNE

 1. Ośrodek Terapii COGITO (zwany dalej COGITO) stanowi zakład leczniczy prowadzony przez FUNDACJĘ SENSOR

 2. Ośrodek Terapii COGITO (działający jako zakład leczniczy FUNDACJI SENSOR) jest wpisany do Rejestru Podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem 000000223279

 3. Organem prowadzącym Ośrodek Terapii COGITO jest FUNDACJA SENSOR. Jest to organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą i nie działająca dla zysku (non for profit).

 4. Nadzór nad Fundacją SENSOR sprawuje  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 5. Dane FUNDACJI SENSOR: siedziba ul. Warszawska 82, 35-205 Rzeszów, NIP 5170369178, REGON 361064960, Fundacja jest zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – nr KRS 0000549071

 6. Informacje o Ośrodku Terapii COGITO, zakresie usług oraz pracujących w nim specjalistach znajdują się na stronie internetowej cogito.rzeszow.pl

 7. Ośrodek Terapii COGITO prowadzi działalność pod adresem: Ul. Warszawska 82, 25-205 Rzeszów

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

    1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia indywidualnych usług terapeutycznych i konsultacyjnych przez COGITO. Niniejszy Regulamin reguluje prowadzenie:

    1. Inne usługi niż ww. świadczone przez COGITO są objęte odrębnymi regulaminami

    2. Dane Klientów, zarówno nieletnich jak i pełnoletnich są objęte tajemnicą lekarską, podobnie jak przebieg prowadzonych zajęć i uzyskane w tym zakresie informacje

    3. Każda osoba korzystająca z usług COGITO jest zobligowana do zapoznania się z „REGULAMIN ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNYCH USŁUG TERAPEUTYCZNYCH I KONSULTACJI PRZEZ OŚRODEK TERAPII COGITO”

    4. Udział w usługach realizowanych przez COGITO oznacza akceptację wszystkich zapisów znajdujących się w „REGULAMIN ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNYCH USŁUG LECZNICZYCH PRZEZ OŚRODEK TERAPII COGITO”. W sytuacji gdy dana osoba nie zgadza się z zapisami „REGULAMIN ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNYCH USŁUG TERAPEUTYCZNYCH I KONSULTACJI PRZEZ OŚRODEK TERAPII COGITO” wówczas winna nie korzystać lub zrezygnować z indywidualnych usług leczniczych realizowanych przez COGITO

    5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO REGULAMINU SĄ:

 

III. FUNKCJONOWANIE OŚRODKA

1. COGITO świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Oferta COGITO (dalej „Oferta”) obejmująca usługi objęte niniejszym Regulaminem znajduje się na stronie internetowej www.cogito.rzeszow.pl

3. Czas trwania indywidualnych zajęć to 50 minut. W przypadku zajęć dla dzieci czas ten dzieli się na: pracę z dzieckiem (40 - 45 minut) oraz omówienie spotkania i przekazanie wytycznych do pracy w domu (5 - 10 minut).

4. COGITO zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Klient zostanie poinformowany o zmianie Oferty co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian, pocztą elektroniczną (o ile adres e-mail został przez niego udostępniony) oraz poprzez publikację zmienionej Oferty na stronie internetowej www.cogito.rzeszow.pl. Zmieniona Oferta jest wiążąca, jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Klient nie zrezygnuje z usług świadczonych przez COGITO.
5. Rodzaj i harmonogram Zajęć oraz prowadzący je specjaliści są ustalane pomiędzy COGITO i Klientem, z uwzględnieniem potrzeb Klienta i możliwości COGITO i mogą ulegać zmianom w miarę postępów terapii.

    1. Dokumentacja jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie COGITO, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.

 

 1. 0DPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

1. Usługi realizowane w COGITO są w pełni odpłatne

2. Cennik jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu, a także jest dostępny na stronie internetowej COGITO www.cogito.rzeszow.pl oraz na tablicach informacyjnych w budynku

3. Odpłatność za świadczone usługi będzie regulowana przez Klienta gotówką lub kartą płatniczą przed rozpoczęciem zajęć. Płatności odbywają się w recepcji. W przypadku psychoterapii psychodynamicznej dopuszczalna jest płatność dokonywana bezpośrednie specjaliście, następnie każdorazowe zejście Specjalisty z pacjentem i przekazanie pieniędzy w recepcji oraz wystawienie tam paragonu

4. Odpłatność dla osób korzystających po raz pierwszy z usług COGITO dokonywana jest z góry tj. w ciągu 3 dni od zapisania się na zajęcia winien zostać dokonany przelew w wysokości 100% opłatności na konto internetowe FUNDACJI SENSOR (Fundacja Sensor jest podmiotem prowadzącym Ośrodek Terapii COGITO). Brak dokonania przelewu jest jednoznaczny z rezygnacją z korzystania z usług COGITO. Za datę płatności traktowana jest data wpływu środków na rachunek.

5. Dane do przelewów bankowych dla Klientów COGITO:

FUNDACJA SENSOR, Ul. Warszawska 82, 25-205 Rzeszów

Nr rachunku bankowego (Bank ING): 93 1050 1562 1000 0090 3060 1489

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby biorącej udział w Zajęciach

6. W sytuacji, gdy dana osoba nie wpłaci środków jest to równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach. W takiej sytuacji na miejsce takiej osoby zostanie wpisana osoba z tzw. listy oczekujących na skorzystanie z usług COGITO

7. W razie opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności COGITO ma prawo wstrzymać świadczenie usług do momentu uregulowania należności, jak również naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych. COGITO może również żądać uiszczenia opłaty z góry za kilka tygodni planowanych usług

Opóźnienie w płatności stanowić może podstawę do odmowy wydania dokumentów potwierdzających korzystanie z usług COGITO.

8. Faktury za usługi będą wystawiane na życzenie Klienta po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego lub w terminie określonym przepisami prawa polskiego, pod warunkiem zwrócenia do Ośrodka wystawionych paragonów fiskalnych. Warunkiem wystawienia faktury zawierającej numer NIP odbiorcy jest podanie tego numeru osobie odbierającej płatność za Zajęcia przed wystawieniem paragonu fiskalnego.

 

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Klient zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na Zajęcia. W przypadku Zajęć prowadzonych na rzecz dziecka, do odbierania dziecka zaraz po ich zakończeniu.

2. Zajęcia rozpoczęte z opóźnieniem nie są przedłużane.
3. Za Zajęcia skrócone z przyczyn leżących po stronie Klienta pobierana będzie opłata w pełnej wysokości.
4. Za Zajęcia skrócone z winy COGITO pobierana będzie opłata w wysokości proporcjonalnej do długości ich trwania.

5. Pierwsze spotkanie w ramach psychoterapii indywidualnej jest sesją kontraktową, na której omawiany jest regulamin, organizacja i planowane cele leczenia. Kontrakt terapeutyczny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Kontrakt terapeutyczny zawiera szczegółową umowę prowadzenia terapii i współpracy między Klientem, a Terapeutą.

6. Każda osoba korzystająca po raz pierwszy z usług COGITO winna:

7. Specjalista prowadzący zajęcia decyduje o doborze metod i ćwiczeń dostosowując je do Klienta

    1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Specjalisty

    2. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i pytania należy kierować do Specjalisty prowadzącego zajęcia. W sytuacji braku wystarczającej reakcji swoje zastrzeżenia należy kierować pisemnie do Dyrekcji Ośrodka COGITO na adres mailowy: recepcja@cogito.rzeszow.pl

    3. Potrzebę uzyskania dodatkowych zaświadczeń i opinii należy zgłaszać z wyprzedzeniem. Wydanie dodatkowych zaświadczeń i opinii wiąże się z dodatkową odpłatnością – zgodnie z Cennikiem COGITO, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 

 1. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH STALE

1. Ośrodek i Klient zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o odwołaniu Zajęć.
2. Zajęcia należy odwoływać w godzinach od 09:00 do 18:00 – telefonicznie (tylko w dni robocze), za pomocą wiadomości tekstowych SMS (tylko w dni robocze) lub za pomocą wiadomości e-mail (codziennie) – z użyciem danych kontaktowych Ośrodka podanych na stronie
www.cogito.rzeszow.pl. Podczas odwołania zajęć należy wskazać: Imię i Nazwisko, termin i godzinę zajęć oraz podać nr PESEL osoby odwołującej zajęcia
3. Zajęcia odwołane przez Klienta do godziny 12:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień zaplanowanej usługi nie podlegają opłacie.
4. Zajęcia, które nie zostaną odwołane przez Klienta do godziny 12:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień zaplanowanej usługi podlegają opłacie w wysokości 100% ceny. Opłata za takie usługi winna być uregulowana podczas kolejnej wizyty
5. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Ośrodka nie podlegają opłacie.
6. Czas, w którym odbywałyby się usługi (które nie zostały odwołane w wyznaczonym terminie) pozostaje zarezerwowany dla Klienta, a prowadzący je specjalista pozostaje do jego dyspozycji w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną terapią – zatem możliwe jest realizacji sesji online (za pomocą połączenia telefonicznego czy za pomocą komunikatorów online

7. Zasady odpłatności wynikające z odwoływania zajęć dla Klientów korzystających po raz pierwszy z usług COGITO są opisane w punkcie IV niniejszego regulaminu

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do szczegółowego informowania specjalisty prowadzącego Zajęcia o bieżącym stanie zdrowia, w szczególności o: przyjmowanych przez niego lekach, występujących alergiach, autoagresywnych lub agresywnych zachowaniach, przebytych chorobach i urazach, wszelkich zmianach zauważonych w zachowaniu Pacjenta itp.

Szczególnie ważne jest poinformowanie o ww. aspektach podczas pierwszej sesji Zajęć. Braki informacji w tym zakresie może ujemnie wpłynąć na skuteczność prowadzonych Zajęć.
2. Ośrodek zobowiązany jest do informowania Klienta na bieżąco o wynikach terapii
3. Jeżeli Klient uczestniczy w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w innych placówkach, na życzenie Klienta COGITO może podjąć próbę współpracy z tymi placówkami celem zwiększenia efektywności Zajęć
4. W przypadku Zajęć prowadzonych na rzecz dziecka, w trakcie Zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje specjalista Ośrodka, natomiast przed ich rozpoczęciem, po ich zakończeniu oraz w trakcie przerw obowiązek ten spoczywa na Kliencie lub na innych, wyznaczonych przez niego opiekunach. Inne dzieci towarzyszące Klientowi znajdują się przez cały czas pod jego wyłączną opieką.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania indywidualnych zaleceń specjalisty prowadzącego Zajęcia, w szczególności tych dotyczących obecności rodziców lub opiekunów dziecka na sali w trakcie Zajęć.
6. Ze względu na stan zdrowia innych Klientów COGITO oraz pracującego w nim personelu z usług COGITO winny nie korzystać osoby, które:
- gorączkują, tzn. mają temperaturę powyżej 37,5° C (temperatura powinna ustabilizować się na normalnym poziomie co najmniej 24 godziny przed terminem Zajęć),
– mają biegunkę lub wymiotują (objawy powinny ustąpić co najmniej 24 godziny przed terminem Zajęć),
– są przeziębione (kaszel/ katar/ ból gardła o podłożu bakteryjnym lub wirusowym),
– mają objawy choroby zakaźnej (powrót na Zajęcia jest możliwy dopiero po zakończonej chorobie).

Ww. obowiązek dotyczy wszystkich Klientów, a zwłaszcza dzieci (w szczególności dzieci z objawami choroby zakaźnej).

 1. Specjalista prowadzący Zajęcia po stwierdzeniu objawów wskazujących na chorobę u dziecka lub dorosłego może je zakończyć przed czasem. W takiej sytuacji odpłatność za zajęcia wyniesie 100%
  9. W przypadku zajęć realizowanych na rzecz dzieci Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do:
  a) zapewnienia dziecku wygodnego stroju dostosowanego do rodzaju prowadzonych z nim Zajęć,
  b) zmiany obuwia dziecka przed rozpoczęciem Zajęć
  c) zachowania ciszy i porządku podczas oczekiwania na zakończenie zajęć dla dziecka, w szczególności do powstrzymania się od prowadzenia rozmów telefonicznych
  10. COGITO nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie ubrań wynikających z natury prowadzonych zajęć. COGITO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste (w tym okrycia wierzchnie) pozostawione bez dozoru na terenie COGITO

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta / Rodzica / Opiekuna i Dziecka jest Piotr Fularz – Prezes Zarządu Fundacji SENSOR

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu (i) wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) spełnienia obowiązków księgowych, na podstawie obowiązku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz (iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. W każdej chwili Klientowi / Rodzicowi / Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. COGITO przestanie przetwarzać dane w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla COGITO ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Rodzica / Opiekuna lub dane będą COGITO niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu, jednak nie dłużej niż przez 10 lat, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, wynikających z art. 118 Kodeksu cywilnego. Dane z rachunku będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła transakcja, zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości.

 5. Odbiorcą danych będzie podmiot realizujący na rzecz COGITO usługi księgowe.

 6. Klientowi / Rodzicowi / Opiekunowi przysługuje prawo: (i) sprostowania i/lub poprawienia danych, (ii) usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania danych (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (iv) przenoszenia danych oraz (v) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania oraz nie będą przekazywane poza teren Polski.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie COGITO oraz na stronie internetowej www.cogito.rzeszow.pl

2. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać Klienta w COGITO i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

3. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub Kodeksu karnego.

4. COGITO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez wyłożenie nowej wersji Regulaminu w siedzibie COGITO i jej publikację na stronie internetowej www.cogito.rzeszow.pl. Zmienione postanowienia są wiążące, jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Klient nie zrezygnuje z usług świadczonych przez COGITO.
5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r.